Tisková zpráva k zahájení projektu Vzdělávání 2.0

3.4.2017
Prvního dubna zahájilo brněnské Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Hradec Králové a olomouckou obecně prospěšnou společností Civipolis realizaci tříletého projektu “Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl“ (reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662).

Projekt v hodnotě více než 20,3 milionu Kč je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a klade si za cíl pomoci stávajícím i budoucím učitelům s výukou společenskovědních předmětů vedoucí k získání sociálních, personálních a občanských klíčových kompetencí na základních a středních školách. Požadavek na získání klíčových kompetencí je zakotven k Rámcovém vzdělávacím programu, zatím však chybějí komplexní metodické a didaktické postupy umožňující učitelům žáky k získání těchto kompetencí efektivně vést.

Předností projektu je unikátní propojení pedagogických odborníků z akademického prostředí s učiteli z praxe. Výsledkem jejich společného setkávání, sdílení zkušeností a pilotního ověření nových postupů v tzv. společenstvích praxe budou výstupy nejen vysoce odborné, ale zároveň i prakticky použitelné v denní realitě českého školního vzdělávání.

Výstupy projektu zasáhnou různé oblasti vzdělávacího systému. Učitelů a jejich žáků se dotknou zejména návrhy úprav stávajících učebnic a také revize oborových didaktik společenskovědních předmětů. Projekt však cílí i na učitele budoucí, a to prostřednictvím vytvoření souboru návrhů na inovace v akreditacích učitelských studijních programů.

Projekt Vzdělávání 2.0 se zaměřuje na výuku společenskovědních předmětů vedoucí k získání sociálních, personálních a občanských  kompetencí. Souběžně je v celé ČR řešeno dalších 8 projektů, které se zabývají didaktikami dalších vzdělávacích oblastí. Ministerstvo školství a Česká školní inspekce zajistí synergickou spolupráci všech projektů tak, aby se jejich výsledky vzájemně doplňovaly a vytvořily tak komplexní základ pro kvalitnější vzdělávání žáků základních a středních škol v ČR.