Výstupy

V rámci projektu Vzdělávání 2.0 vznikla celá řada výstupů, které jsou určeny pro širší a především odbornou veřejnost a jsou dostupné pod níže uvedenými odkazy. 

Licence: Creative Commons 4.0 - Uveďte původ 4.0


Klíčové kompetence v současných učebnicích: analýzy vybraných učebnic a učebnicových řad z hlediska klíčových kompetencí a jejich rozvoje

Jan Vybíral (ed.)

Výstup obsahuje analýzu vybraných učebnic a učebnicových řad s cílem ukázat, nakolik tyto učebnice poskytují pedagogům a žákům podporu při rozvíjení klíčových kompetencí. Analýzy byly zpracovány autorskými týmy na Univerzitě Hradec Králové a na Masarykově univerzitě pod metodickým vedením tamních didaktiků a dalších odborníků zapojených do projektu. Analytici z UHK se věnovali učebnicím dějepisu a občanské výchovy, zatímco analytici z MU se zabývali učebnicemi ekonomie, ekonomiky a finanční gramotnosti. Cílem studie je představit vzniklé analýzy učebnic a usnadnit orientaci v množství analytických textů těm čtenářům, kteří buď mají za úkol posuzovat nebo vytvářet nové učebnice s ohledem na rozvoj klíčových kompetencí, anebo v pedagogické praxi využívají některou z analyzovaných učebnic a hledají podněty, jak s danou učebnicí pracovat lépe právě s ohledem na rozvoj klíčových kompetencí.


Studie proveditelnosti: závěry z akčního výzkumu a doporučení pro pedagogické pracovníky základních a středních škol v dalším vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí

Pavel Šaradín, Hana Hurtíková, Dana Hellová, Eliška Kučerová a kol.

Studie představuje problematiku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol v oblasti rozvoje klíčových kompetencí. V textu primárně vycházíme ze závěrů z akčního výzkumu, který jsme na toto téma realizovali přímo s pedagogy. Na základě výsledků z akčního výzkumu jsme navrhli postup pilotáže pro ověření nejvhodnějších metod výuky pro posilování klíčových kompetencí žáků. Série pilotáží byla realizována v rámci povinné praxe studentů pedagogických fakult. V textu uvádíme reflexi pilotáží ze strany partnerů projektu (Univerzita v Hradci Králové a Masarykova univerzita v Brně). V závěru studie představujeme další výstupy, které vznikly v rámci projektu, a doporučující seznam kurzů a programů, v nichž si učitelé mohou prohloubit další vzdělání v oblasti klíčových kompetencí.


Návrh na revizi/aktualizaci oborových didaktik: doporučení pracovní skupiny pro profesní přípravu budoucích pedagogů

Kolektiv autorů

Text nabízí doporučení k revizi/aktualizaci oborových didaktik jak z hlediska rozvoje kompetencí a jejich hodnocení, tak i z hlediska hodnotové konotace interpretace informací a rozvoje myšlení žáků a učitelů. Editoři vnímají, že tento výstup projektu svou realizací dobíhá za reformou veřejných vysokých škol, která se dotkla rovněž profesní přípravy budoucích pedagogů a vzniká v okamžiku nové společenské diskuse nad problematikou koncepce klíčových kompetencí v souvislosti s plánovanou revizí RVP. V tomto kontextu tedy nelze výstup vnímat čistě jako Návrh na revizi/aktualizaci oborových didaktik, neboť problematika oborových didaktik tvoří spojité nádoby s celou koncepcí učitelského vzdělávání. Výstupem je tedy celkové doporučení pracovní skupiny pro profesní přípravu budoucích pedagogů v oblasti společenských věd.


Návrh na zohlednění inovací v akreditacích studijních programů zaměřených na výkon regulovaného povolání pedagogického pracovníka

Slavomír Lesňák, Viliam Záthurecký, Petr Jemelka, Ján Krása, Jan Šťáva, Pavla Pitnerová, Svatopluk Novák, Vanda Vaníčková a Michal Strobach

V textu jsou k dispozici dvě analýzy studijního programu PdF MU (obecný základ učitelství a studium učitelství občanské výchovy). V další části text obsahuje návrhy na zohlednění inovací v akreditacích od specialistů z týmu Masarykovy univerzity. V návrzích se odrážejí jejich tříleté zkušenosti ze společného setkávání mezi sebou i s učiteli ze ZŠ a SŠ, rovněž jejich zkušenosti nabyté během spolupráce na výstupech projektu. Závěr textu je kompilátem nejdůležitějších výstupů a závěrů, které přinesl projekt Vzdělávání 2.0: Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl v otázce revize oborových didaktik, a tím i inovace studijních programů zaměřených na učitelství. Jedná se o tedy souhrn doporučení pro inovaci profesní přípravy budoucích pedagogů.


Akční výzkum: zpráva z akčního výzkumu

Pavel Šaradín, Hana Hurtíková a kol.

Zpráva popisuje průběh, metodologii a výsledky akčního výzkumu. Cílem bylo zjistit, jak sami učitele vnímají klíčové kompetence, a co potřebují k tomu, aby mohli lépe vzdělávat žáky v klíčových kompetencích (např. co se sami potřebují naučit, jaká potřebují mít metodická vodítka, jaké potřebují učebnice). Zpráva prezentuje získaná data v podobě přepisu rozhovorů s respondenty a jejich následnou analýzu. Získané poznatky byly zpracovány do návrhu pilotáží a rovněž posloužily pro tvorbu dalších výstupů projektu.


Katalog návrhů na rozvoj personálních, sociálních a občanských kompetencí učitelů ZŠ/SŠ

Slavomír Lesňák a kol.

Text představuje katalog návrhů/způsobů, jakými lze pojmout rozvoj kompetencí občanských, sociálních a personálních u učitelů základních a středních škol. Vyjasňuje termín klíčová kompetence a předkládá návrh kritérií hodnocení kompetencí budoucích učitelů. Představuje též koncept sociálního klimatu třídy jako prostředku pro rozvoj kompetencí učitele i žáků. Text nabízí také polární škálu kopírující klíčové kompetence zapsané v RVP jako formu vhodného diagnostického i autoevaluačního nástroje pro učitele v oblasti zmiňovaných kompetencí.


Závěrečná zpráva z pilotáží a jejich evaluací realizovaných v rámci projektu Vzdělávání 2.0

Veronika Navrátilová a kol.

Dokument je shrnutím evaluace pilotáží, které probíhaly jako jedna ze stěžejních aktivit v rámci projektu. Na všech stupních škol byly pilotovány podklady pro výuku a práci učitelů, zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí. Tyto (nově vytvořené nebo převzaté a upravené) podklady nabývaly různé podoby od pracovních listů ke konkrétním tématům pro přímou práci s žáky v rámci několika vyučovacích předmětů až po materiály umožňující sebehodnocení stupně rozvoje určitých klíčových kompetencí nejen u žáků, ale i u učitelů samotných. Přínosem těchto pilotáží bylo získání zpětné vazby ze strany všech zapojených aktérů (vyučujících, didaktických metodiků, ale i samotných žáků a studentů), odhalení silných a slabších stránek testovaných podkladů a zvážení možností (i doporučení jednotlivých aktérů), jak materiály dále upravit či dopracovat tak, aby ve výuce fungovaly co nejlépe a reálně přispívaly k rozvoji příslušných kompetencí žáků.


Návrh hladin klíčových kompetencí, jako metodické pomůcky pro formativní hodnocení a naplňování cílů Rámcového vzdělávacího programu

Eliška Kučerová, Michal Strobach (eds.)

Text se snaží popsat možnosti hodnocení žáka v pokroku ve vybraných klíčových kompetencích (občanské, sociální a personální). Výstup je rozdělen do dvou částí, dvou návrhů hladin klíčových kompetencí. První z návrhů má spíše formativní charakter a kopíruje RVP. Nabízí návrhy formativního hodnocení vybraných klíčových kompetencí zohledňující hladinová kontinua, představuje též polární škálu jako nástroj pro diagnostiku i autoevaluaci žáků a představuje návrhy formativního hodnocení klíčových kompetencí studenty učitelství. Druhý z návrhů obsahuje pohled více osobnostně-sociální a podrobně popisuje koncepci hladin dvou zmíněných klíčových kompetencí. Tyto hladiny mohou být využity k sebereflexi žáka i evaluaci učitele. Text také v obou částech obsahuje návrhy didaktických nástrojů pro učitele, kopírující hladiny zmíněných kompetencí.